Algemene Voorwaarden Stukadoor van Nederland

Artikel 1: DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
a. Stukadoor van Nederland: Stukadoor van Nederland of haar rechtsopvolger.
b. Opdrachtgever: degene die aan Stukadoor van Nederland opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en/of het leveren van zaken;

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten die Stukadoor van Nederland met de opdrachtgever sluit.
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, waaronder wordt verstaan hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het overeengekomen wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de uitvoerig van meerwerk de voorafgaande opdracht van de opdrachtgever worden gevraagd, doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten daarvan in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.
c. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele verwijzingen naar de eigen voorwaarden van de opdrachtgever binden Stukadoor van Nederland niet.
d. Een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 3: OFFERTES
a. Alle offertes zijn vrijblijvend.
b. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte afwijkende aanvaarding Stukadoor van Nederland niet. De overeenkomst komt in dat geval tot stand conform de offerte van, Stukadoor van Nederland tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging door Stukadoor van Nederland zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
c. Afbeeldingen, berekeningen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken en zijn nimmer voor details nimmer bindend.
d. Alle bescheiden en bijlagen zijn en blijven eigendom van Stukadoor van Nederland. Zij mogen zonder toestemming van Stukadoor van Nederland nimmer aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van Stukadoor van Nederland terstond te worden teruggegeven.
e. Indien een offerte niet wordt gevolgd door een opdracht aan Stukadoor van Nederland zal de opdrachtgever, de desbetreffende offerte met de daarbij eventueel gevoegde ontwerpen, tekeningen, en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat de opdrachtgever van de offerte geen gebruik zal maken, aan Stukadoor van Nederland retourneren.
f. Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
a. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.
b. Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van Stukadoor van Nederland en, in het geval van een mondelinge overeenkomst, kennisname van de opdrachtgever van het feit dat Stukadoor van Nederland met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd. 1

Artikel 5: LEVERING
a. De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of de zaken zullen worden geleverd binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeengekomen termijn gaat in zodra Stukadoor van Nederland de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, en/of zodra Stukadoor van Nederland in het bezit is van de door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden en/of een overeen gekomen vooruitbetaling heeft ontvangen waarnaar na oplevering van het werk afvalmaterialen en dergelijke dienen te worden afgevoerd door de klant dit ivm de hoge stortingskosten klein chemisch afval. Tevens kan Stukadoor van Nederland na het opleveren van het werk afvalmaterialen en dergelijke in onderlinge overleg tegen een meerprijs afvoeren. b. De termijnen worden opgegeven bij benadering. Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 6: VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
a. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat: -de werkzaamheden en voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn, zodat de door Stukadoor van Nederland te verrichten werkzaamheden geen vertraging oplopen; – indien werd overeengekomen dat Stukadoor van Nederland de werkzaamheden bij de opdrachtgever of elders moet verrichten, Stukadoor van Nederland zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra hij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, alsmede dat Stukadoor van Nederland in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien Stukadoor van Nederland zulks noodzakelijk acht, mits Stukadoor van Nederland zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld; – er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en gereedschappen; – de plaats van de werkzaamheden aan de door de daaraan door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet; – Stukadoor van Nederland tijdig en kosteloos kan beschikken over de ter plaats aanwezige hulpmiddelen, zoals elektriciteit, en water.
b. Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
a. Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht cq. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd cq. geleverd en/of aan de opdrachtgever daar van mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na de uitvoering cq. levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de verrichte werkzaamheden cq. geleverde zaken niet akkoord gaat.
b. Rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Stukadoor van Nederland vervallen door verloop van één jaar na uitvoeringsdatum.

Artikel 8: PRIJZEN
a. De prijzen van Stukadoor van Nederland zijn steeds exclusief B.T.W., De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en B.T.W., kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
b. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
c. Bij omvangrijke opdrachten kan door Stukadoor van Nederland aan opdrachtgever het verzoek gedaan worden voor een aanbetaling welke dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. De omvang van deze aanbetaling zal o.a. afhankelijk zijn van de benodigde hoeveelheid materiaal die vooraf besteld moet worden door Stukadoor van Nederland en zal vooraf nader gespecificeerd worden in de offerte. 2

Artikel 9: BETALING
a. De aanbetaling voor de te verrichten werkzaamheden vanaf € 6.000 (excl. B.T.W.) á 50% dient te geschieden binnen 7 dagen voor aanvang op rekening gestort van Stukadoor van Nederland (rekeningnummer 1168.99.603), resterende openstaande factuur wordt afgerekend bij oplevering van het werk zoals van te voren overeengekomen, of anders in overleg met Stukadoor van Nederland voor zover mogelijk zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Tenzij schriftelijk anders werd overeen gekomen dienen aannemers hun factuur te voldoen binnen 14 dagen of anders overeen gekomen ondanks ontevredenheid bij de klant over eventuele reparaties dient de factuur altijd eerst volledig te worden voldaan waarna daarna een afspraak kan worden gemaakt voor een eventuele oplossing.
b. De vordering tot betaling van de prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatele stelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen wordt gelegd, alsmede indien bewind over een (deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de opdrachtgever (of, indien deze in een vennootschap onder firma of besloten vennootschap in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
c. Wanneer betaling niet plaats vindt op de overeengekomen dag is Stukadoor van Nederland gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ten bedrage van 3% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum, over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
d. Stukadoor van Nederland is voorts gerechtigd alle incassokosten van de opdrachtgever te vorderen, die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de B.T.W.
e. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Stukadoor van Nederland, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door Stukadoor van Nederland te stellen redelijke termijn. Indien de opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft Stukadoor van Nederland het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: OVERMACHT
Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Stukadoor van Nederland onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van Stukadoor van Nederland, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Stukadoor van Nederland of diens leveranciers.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKNEID
a. Stukadoor van Nederland is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Stukadoor van Nederland, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen Stukadoor van Nederland is verzekerd, of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.
b. Behoudens opzet of grove schuld is Stukadoor van Nederland niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
c. Stukadoor van Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
d. Stukadoor van Nederland is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door advies en/of voorlichting door Stukadoor van Nederland. 3
e. De opdrachtgever vrijwaart Stukadoor van Nederland voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade (in)direct is veroorzaakt door werkzaamheden van Stukadoor van Nederland.
f. Indien Stukadoor van Nederland gebruik maakt / genoodzaakt is gebruik te maken van materialen / hulpmiddelen verstrekt door de opdrachtgever of derden aangetrokken door de opdrachtgever, is Stukadoor van Nederland op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van foutief gebruik van het desbetreffende materiaal. Ook schade die voortvloeit uit slecht onderhoud van dit materiaal valt op generlei wijze te verhalen op Stukadoor van Nederland

Artikel 12: GARANTIE
a. Stukadoor van Nederland staat gedurende een periode van 1 jaar na oplevering van stukadoors en afbouw werken in voor een goede kwaliteit daarvan.
b. Stukadoor van Nederland staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden.
c. Bij gebleken ondeugdelijk verrichte werkzaamheden of geleverde zaken heeft Stukadoor van Nederland de keus, hetzij de werkzaamheden te herstellen, hetzij de opdrachtgever een korting op de koopprijs te verlenen. De opdrachtgever zal Stukadoor van Nederland ten allen tijde in de gelegenheid stellen de herstelwerkzaamheden te verrichten.
d. Op Stukadoor van Nederland rust vorenstaande verplichting niet indien de gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of reparatie door anderen dan Stukadoor van Nederland, alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door andere oorzaken die buiten de controle van Stukadoor van Nederland.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen Stukadoor van Nederland en de opdrachtgever en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.